vindjebuitenrit.nl

We gaan verhuizen!
Boek jouw mooiste buitenrit vanaf januari 2023 bij onze aanbieders op Buitenrijden.nl

De inhoud van deze site, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen en logo’s zijn in beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Vindjebuitenrit.nl of hun licentiegevers. De informatie op deze site mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag deze informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Vindjebuitenrit.nl).

 Vindjebuitenrit.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel vanVindjebuitenrit.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

 Vindjebuitenrit.nl heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.